KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PORADNI:

struktura organizacyjna poradni

Regulamin pracy poradni

Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18:

 • poniedziałek – piątek, godz. 8.00 - 19.00
 • sobota, godz. 9.00 - 13.00

Uwaga:

 • w okresie wakacji poradnia pracuje w następujących godzinach:
  • poniedziałek 10.00 - 18.00
  • wtorek-piątek 8.00 – 16.00

Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych specjalistów

Organizacja przyjmowania klientów:

 • Poradnia udziela pomocy dzieciom od urodzenia i uczniom objętych systemem oświaty, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, zamieszkującym na terenie działania poradni.
 • Poradnia jest placówką publiczną i korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zgłaszają rodzice/prawni opiekunowie; w przypadku uczniów pełnoletnich pomoc udzielana jest na ich indywidualny wniosek.
 • Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie.
 • Sekretariat może wskazać termin pierwszej wizyty. Decyzję o potrzebie przeprowadzenia badań diagnostycznych podejmuje psycholog prowadzący w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem podczas pierwszej wizyty.
 • Badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne niepełnoletnich poprzedzone jest rozmową z rodzicem, przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, rodzic podpisuje wniosek dotyczący podjęcia czynności diagnostycznych wobec dziecka oraz określa cel diagnozy.
 • Proces diagnostyczny prowadzony jest przez specjalistów poradni w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jego możliwości psychofizycznych oraz wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu i wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 • W uzasadnionych przypadkach rodzice są proszeni o wykonanie dodatkowych badań dziecka poza poradnią. Zgodnie z zapisami prawa pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych mogą oczekiwać zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka/ucznia wydawanych przez lekarzy prowadzących dziecko, lekarzy specjalistów.
 • Po przeprowadzeniu badania odbywa się rozmowa z rodzicem/prawnym opiekunem. Omawiane są wyniki badań, udzielane są wskazówki dotyczące koniecznych działań postdiagnostycznych, postępowania z dzieckiem.
 • Na pisemny wniosek rodzica może zostać wydana opinia lub informacja o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
 • Opinia zawiera:
  • oznaczenie poradni wydającej opinię;
  • numer opinii;
  • datę wydania opinii;
  • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
  • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
  • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
  • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
  • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
  • podpis dyrektora poradni.
 • Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Orzecznictwo

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 powołany jest Zespół Orzekający.

Działa on na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2017 r., w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. z dnia 14 września 2017 r. poz. 1743

Zespół Orzekający PPP18, wydaje orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  • niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • indywidualnego nauczania.
 • Zespół orzekający wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego.

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie
data: 21-01-2020
data: 21-01-2020
data: 21-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-01-2020 - Edycja treści
 • 10-01-2017 - Edycja treści
 • 11-05-2016 - Edycja treści
 • 26-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 966