KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18 w Warszawie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18 w Warszawie przyjmuje interesantów w sprawie realizacji zadań statutowych i wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. U. Nr 228 z 2010 r. poz. 1488 ze zm.).

Godziny pracy specjalistów Poradni zostały zapisane w tygodniowym harmonogramie pracy z początkiem roku szkolnego.

Czas pracy specjalistów:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

w soboty w godz. 8.00 – 13.00

Wymiar pracy specjalistów:

40 godzin tygodniowo, w tym 20 godzin dydaktycznych pracy z dzieckiem lub w sprawie dziecka.

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje:

od poniedziałku - do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

w soboty w godzinach 9.00 - 13.00

Administracja Poradni - recepcja - pracuje:

od poniedziałku - do piątku w godzinach 8.00 – 19.00

W celu przeprowadzenia badań diagnostycznych, wydania opinii psychologiczno - pedagogicznej lub otrzymania innej pomocy rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia wniosek: www.PPP18war.home.pl/ dokumenty do pobrania/ zaznaczając właściwą opcję.

Na wizytę można zapisać się osobiście lub pod numerem telefonu: 22 643 78 08 (recepcja)

Wszystkie usługi świadczone przez Poradnię są bezpłatne. Do Poradni nie są wymagane skierowania.

Oferta zajęć i warsztatów postdiagnostycznych prowadzonych przez specjalistów Poradni znajduje się na: www.ppp18war.home.pl

Zasady naboru na zajęcia prowadzone w PPP 18 zostały określone przez Radę Pedagogiczną Poradni i widnieją na: http://ppp18war.home.pl/zajecia-postdiagnostyczne/

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie:

 1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na dziecko:
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • oraz uczniów u których stwierdzono:
  • niedostosowanie społeczne
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 2. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 3. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 6. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu WNIOSKU do zespołu orzekającego przez Wnioskodawców: rodziców, opiekunów prawnych w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio psychologowi - opiekującemu się:
  • przedszkolem, szkołą z terenu działania Poradni;
  • dziećmi, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego, uczniami będącymi wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa.

Uwaga:

Wzór Wniosku znajduje się na stronie internetowej Poradni

www.PPP18war.home.pl/dokumenty do pobrania/

Wnioskodawcy mogą załączyć dokumentację uzasadniająca Wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów (zewnętrznych) opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka zawierające informacje niezbędne do wydania opinii (§ 5 ust. 3 ww. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad (…) (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.).

Uwaga:

Wzór zaświadczenia lekarza znajduje się na stronie internetowej Poradni: http://ppp18war.home.pl/orzecznictwo/

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określi:

 1. okres nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 2. rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

Uwaga: Specjaliści Poradni nie ponoszą odpowiedzialności medycznej za stan zdrowia dziecka/ucznia.

 1. Złożenie Wniosku skutkuje założeniem przez psychologa Metryki Sprawy zgodnie z zapisem art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonego ustawą  z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100) i powiadomieniem dyrektora Poradni.
 2. Zgodnie z zapisem ww. rozporządzenia MEN, dyrektor Poradni powołuje Zespół Orzekający, w skład którego wchodzą:
  • przewodniczący Zespołu - dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba
  • psycholog – Dorota Madej
  • pedagog specjalny – Agnieszka Uszyńska
  • lekarz – konsultant Zespołu Orzekającego – Ewa Kordyszewska
   Inni specjaliści:
  • psycholog prowadzący dziecko/ucznia;
  • logopeda (…) jeśli jego udział jest niezbędny w pracy Zespołu.

Specjaliści Zespołu Orzekającego, podczas posiedzenia, przedstawiają diagnozę z przeprowadzonych badań diagnostycznych wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie.

Metryka sprawy zawiera informacje o podejmowanych czynnościach w tym:

 1. badaniach diagnostycznych dostarczonych przez Wnioskodawców i zawarte w aktach osobowych lub konieczności wykonania badań diagnostycznych przez specjalistów Poradni,
 2. dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczeniu lekarza medycyny pracy (niezbędne dla ucznia szkoły kształcącej w zawodzie o możliwości/lub nie kontynuowania nauki w zawodzie),
 3. wezwaniu Wnioskodawców do uzupełnienia dokumentacji,
 4. pozyskaniu informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka na terenie placówki edukacyjnej, z powiadomieniem wnioskodawcy - pismo przewodniczącego zespołu do dyrektora placówki,
 5. powiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego - jeśli termin jest inny niż ustalony na wstępie i podany we Wniosku,
 6. protokół z posiedzenia Zespołu Orzekającego,
 7. orzeczenie wraz z zaleceniami wydane w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu zgodne z załącznikami do ww. rozporządzenia MEN,
 8. terminie doręczenia orzeczenia wnioskodawcom,
 9. odwołaniu Wnioskodawców od orzeczenia – do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia,
 10. protokół z (ponownego) posiedzenia zespołu orzekającego wraz z decyzją
 11. przesłaniu odwołania wraz z ww. aktami sprawy do MKO – 14 dni od dnia otrzymania odwołania.
 12. Terminy posiedzeń zespołów orzekających są określane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Poradni na początku roku szkolnego;
 13. Przewodniczący Zespołu Orzekającego otrzymuje kompletne akta sprawy wraz
  z diagnozami specjalistów tydzień przed posiedzeniem Zespołu w celu określenia czy akta są kompletne, a wyniki badań wyczerpujące i umożliwiają podjęcie decyzji przez Zespół.
 14. W nagłych przypadkach Dyrektor Poradni powołuje Zespół Orzekający i wyznacza dodatkowy termin posiedzenia zespołu zgodnie z uzasadnionymi potrzebami dziecka/ucznia.

Uwaga:
Procedura wydawania opinii psychologicznych i pedagogicznych

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie
data: 21-01-2020
data: 21-01-2020
data: 21-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-01-2020 - Edycja treści
 • 26-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 01-07-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 932